İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İle İlgili Test Soruları

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?A) Oğuz Kağan DestanıB) Bozkurt DestanıC) Türeyiş DestanıD) Timur DestanıE) Alp Er Tunga Destanı2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında...

Başlatan: Maui - Güncelleme: 03 Ekim 2022, 16:05:11 - Gösterim: 773

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İle İlgili Test Soruları


1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

A) Oğuz Kağan Destanı

B) Bozkurt Destanı

C) Türeyiş Destanı

D) Timur Destanı

E) Alp Er Tunga Destanı2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Ürünler anonimdir.

B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.

D) Ölçü, hece ölçüsüdür.

E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.3. Aşağıdakilerden hangisi, "ağıt" ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?

A) Sav

B) Koşuk

C) Sagu

D) Destan

E) MersiyeS4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A) Kaybolmuş Cennet

B) Alp Er Tunga

C) Göç

D) Manas

E) Battal Gazi Destanı5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı"nın özelliklerinden biri değildir?

A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.

B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.

C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.

D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.

E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.6.

Alp Er Tunga öldi mü

Issız ajun kaldı mı

Ödlek öcün aldı mı

İmdi yürek yırtılır

Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Sagu

B) Sav

C) Destan

D) Koşuk

E) Koşma7. "Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır."

Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ali Şir Nevai " Muhakemetü"l " Lügateyn

B) Yusuf Has Hacip " Kutadgu Bilig

C) Ahmet Yesevi " Divanı Hikmet

D) Kaşgarlı Mahmut " Divanı Lügati"t Türk

E) Edip Ahmet Yükneki " Atebetü"l Hakayık8. "Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti"nin ikinci dönemini aydınlatır."

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhakemetü"l " Lügateyn

B) Atebetü"l Hakayık

C) Orhun Yazıtları

D) Atebetü"l Hakayık

E) Divanı Hikmet9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.

B) Manas Destanı Kırgızlara aittir.

C) Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.

D) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.

E) Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri"ne ait bir özellik değildir?

A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.

B) On iki hikayeden oluşur.

C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.

D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.

E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.

C) Kalıplaşmış sözler (mazmunlar) çokça kullanılır.

D) Parça güzelliğine önem verilir.

E) Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım biçimidir.12. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) Gılgamış " Kalevala " İlahi Komedya

B) İliada ve Odysseia – Manas " Üç Şehitler Destanı

C) Çılgın Orlando " Mahabarata " Cid

D) Şehname " Şinto " Gılgamış

E) Aeneis " Ramayana " Ergenekon13. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Koşma – türkü – murabba

B) Ninni – bilmece – gazel

C) Koşma – semai – varsağı

D) Tercibi bent – masal – mani

E) Devriye – nefes – koşma14. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Şu Destanı

B) Manas Destanı

C) Şehname

D) Göç Destanı

E) Türeyiş Destanı15. "Sagu" nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sagu

B)Mesnevi

C)Gazel

D)Mersiye

E)Murabba16. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?

A)

Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde

Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab

B)

Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa

Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

C)

Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab

Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab

D)

Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden

Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

E)

Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim

Ki bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab17. 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır.Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divanı Lügati"t Türk

C) Divanı Hikmet

D) Atebetü"l Hakayık

E) Göktürk Yazıtları18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.

A) Destan

B) Sav

C) Sagu

D) Koşuk

E) MesneviCEVAP ANAHTARI1) E 2) E 3) C 4) A 5) A6) A 7) D 8) C 9) C 10) E 11) B 12) D13) C 14) B 15) D 16) C17) A 18) E
Kerem imza


Deli tarafıma denk gelmeyin, zira orada ben bile hükümsüzüm...

Benzer Konular (5)

2805

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2513

2460

Yanıtlar: 0
Gösterim: 864

Clicky